×

دانلود ۱۰۰ آهنگ یوگا بی کلام و با کلام ( آهنگ های مراقبه و مدیتیشن و ریلکسیشن)

دسته بندی : آلبوم
تاریخ انتشار : 10 تیر 1400

دانلود آهنگ یوگا بی کلام و با کلام

دعای جهانی یوگا

قابل ستایش است خداوند بخشنده مهربان که همه سپاس ها و درودها مخصوص اوست .
ای منتهای بودن ، ای دانش نهایی ، ای بعد بی نهایت ، ای اوج شادمانی ،
بر ما شعور قلبی ، آرامش درونی ، هم زیستی ، تحمل ، ایمان ، خرد عطا کن .
ما را به حکم بودن ، از بند تن رها کن .
از بند خود پرستی ، از خشم ، آز ، شهوت ، نفرت ، نجاتمان ده .
از فیض لایزالت محروممان مگردان تا قلب ما همیشه لبریز عشق باشد .
در هر کجا که هستیم ، در هر مقام و منصب ، همواره نام خود را آغاز راهمان کن .

مگذار یاد پاکت در ذهن ما بمیرد .
مگذار یاد پاکت در ذهن ما بمیرد .
در پناه او باشید


 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۱

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۲

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۳

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۴

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۵

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۶

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۷

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۸

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۹

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۱۰

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۱۱

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۱۲

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۱۳

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۱۴

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۱۵

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۱۶

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۱۷

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۱۸

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۱۹

دعای شروع یوگا شانتی

“ Om………………….Om………………..Om……………..
Sahana Vavathu, Sahanou Bhunaktu
Sahaveeryam-Karvavahai
Tejaswinaa Vadhitamastu, Ma…Vidvishavahai
Om…. Shanthi……… Shanthi………. Shanthi hi……”
“ اُم… بگذارید باهم باشیم،
بگذارید باهم غذا بخوریم،
بگذارید باهم انرژی تولید کنیم،
هیچ محدودیتی برای انرژی‌های ما وجود ندارد،
هیچ احساس بیماری در میان ما وجود ندارد،
اُم… صلح… صلح… صلح….”

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۲۰

آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۲۱

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۲۲

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۲۳

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۲۴

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۲۵

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۲۶

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۲۷

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۲۸

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۲۹

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۳۰

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۳۱

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۳۲

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۳۳

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۳۴

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۳۵

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۳۶

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۳۷

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۳۸

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۳۹

دعای مانترای گورو

“ Om….. Gurur Brahma……Gurur Vishnuhu
Gurur Devo Maheshwaraha
Guru Sakshat Para Brahma
Tasmai Shree Guruve Namaha”

“ گورو شکوه براهما است،
گورو شکوه ویشنو است،
گورو شکوه لرد بزرگ شیوا است،
گورو شکوه کامل بودن متعالی شخصیتی برهما است،
به او، به شری گورودف که با جلال آراسته است. “

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۴۰

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۴۱

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۴۲

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۴۳

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۴۴

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۴۵

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۴۶

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۴۷

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۴۸

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۴۹

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۵۰

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۵۱

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۵۲

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۵۳

آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۵۴

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۵۵

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۵۶

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۵۷

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۵۸

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۵۹

دعای شروع یوگا [ مانترای ناماسکارا]

“Om Hraam Mithraaya Namaha
Om Hreem Ravaye Namaha
Om Hroom Sooryaya Namaha
Om Hraim Bhaanave Namaha
Om Hroum Khagaaya Namaha
Om Raha Pooshne Namaha
Om Hraam Hiranyagarbhaaya Namaha
Om Hreem Marechaye Namaha
Om Hroom Aadityaaya Namaha
Om Hraim Savitreye Namaha
Om Hroom Arkaaya Namaha
Om Hraha Bhaskaraya Namaha
Om Shree Savithru Sooryanarayanaaya Namaha
Adithyasya Namaskaram Ye Kurvanti Dhine Dhine
Ayur Pragna Balam Veeryam Tejastheshancha Jayathe
Om Namo Bhagavathe Suryanarayanayaa
Om Namo Bhagavathe Suryanarayanayaa
Om Namo Bhagavathe Suryanarayanayaa Namah “

“ چه کسی با همه دوست است؟
درخشان.. درخشان…
چه کسی مسئول فعالیت و پراکندگی تاریکی است؟
کسی که روشن می‌کند، آن روشن…
چه کسی همه گیر است؟
کسی که در آسمان حرکت می کند، بخشنده تغذیه و تحقق…
چه کسی درخشش رنگ طلایی دارد؟
نور دهنده با تعداد بی نهایت اشعه…
پسر آدیتی، مادر الهی کیهانی…
کسی که مسئول زندگی است…
شایسته ستایش و شکوه است…
بخشنده خرد و روشنایی کیهانی است… “

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۶۰

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۶۱

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۶۲

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۶۳

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۶۴

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۶۵

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۶۶

آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۶۷

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۶۸

آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۶۹

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۷۰

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۷۱

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۷۲

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۷۳

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۷۴

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۷۵

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۷۶

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۷۷

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۷۸

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۷۹

دعای پس از حرکات آسانا

“ Oom……… Asathoma Sadgamaya
Tamasoma Jyothirgamaya
Mrutyorma Amrutangamaya
Om… Shanthi… Shanthi… Shanthi hi… “

“ اُم… مرا از عدم حقیقت به حقیقت
از تاریکی به نور
از جهل تا روشن‌بینی
و از مرگ تا جاودانگی هدایت کن
اُم… صلح.. صلح.. صلح…”

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۸۰

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۸۱

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۸۲

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۸۳

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۸۴

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۸۵

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۸۶

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۸۷

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۸۸

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۸۹

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۹۰

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۹۱

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۹۲

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۹۳

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۹۴

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۹۵

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۹۶

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۹۷

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۹۸

 آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۹۹

شروع یوگا [ چیتازیا ]

“ Yogena Chithasya Padenavacha
Malam Shareerasya Cha Vaidyakenam
Yopakarotham Pravarammuneena
Pathanjalim Pranjalirana Thosmin
Abahu Purushakaram
Shanku Chakra Sidharinum
Sahasra Shirasum Shwetham
Pranamami Pathanjali “

“ من در برابر پاتانجالی، بزرگ‌ترین خردمندان
که از طریق یوگا، پاک‌سازی ذهن
و از بین بردن آلودگی‌های بدن را به ما آموخت، خم می‌شوم.
خدایا به من اجازه بده که به او نزدیک‌تر باشم.
بگذار که با دست‌های بسته در برابر او خم شوم.”

آهنگ یوگا بی کلام و با کلام شماره ۱۰۰

چه امتیازی می دهید؟

5 / 4.60
[ 10 رای ]
اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها
مطالب مشابه
پاسخ دهید

5 دیدگاه

دیدگاه های این نوشته

 1. میلاد علیپور گفت:

  خیلی خفنه مرسییی🤍🤍

 2. نارسیس گفت:

  اوج آرامش

 3. نارسیس گفت:

  ممنون از اشتراک اینهمه حس آرامش بعضی صداها انگار روح رو ازبدن جدا میکته لذت بردم سپاسگذارم

 4. شریف گفت:

  لطفا متن شماره ۱۰۰ رو هم بذارین خداخیرتون بده

 5. نوشین گفت:

  بی‌نظیر بودن
  طلب خیر و برکت برای شما🙏💚