×

آهنگ Believer از imagine dragons بیلیور ایمجین دراگونز + متن و ترجمه

دسته بندی : تک آهنگ
تاریخ انتشار : 04 فروردین 1401
آهنگ Believer از imagine dragons بیلیور ایمجین دراگونز + متن و ترجمه

دانلود آهنگ ایمجین دراگونز Believer

دانلود آهنگ ایمجین دراگونز به نام Believer با لینک مستقیم

Download New Music imagine dragons - Believer


برای دانلود آهنگ جدید ایمجین دراگونز به نام Believer و مشاهده متن آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید ...

متن آهنگ Believer ایمجین دراگونز

First things first
اول از همه ( در اولین درجه)
I’ma say all the words inside my head
میخوام ھﺮ ﭼﯽ ﺗﻮی ذھﻨﻢ ھﺴﺖ رو ﺑﮕﻢ
I’m fired up and tired of the way that things have been
من از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ داره ﻣﯿﺎﻓﺘﻪ ﺧﺴﺘﻪ و ﻋﺼﺒﯽ ھﺴﺘﻢ
The way that things have been
از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ دراه ﻣﯽ اﻓﺘﻪ (ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮه)
Second thing second
در درجه دوم ( نکته ی دوم)
Don’t you tell me what you think that I can be
بهم ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺎﺷﻢ
I’m the one at the sail, I’m the master of my sea
من بهترین درﯾﺎ ﻧﻮرد ھﺴﺘﻢ،ﻦﻣﭘﺎدﺷﺎه درﯾﺎی ﺧﻮدم ھﺴﺘﻢ
The master of my sea
پادشاه دریای خودم
I was broken from a young age
من از ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ام
Taking my sulking to the masses
خشم و اﺧﻤﻢ را روی ھﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ام
…Writing my poems for the few
برای ﻋﺪه ی ﮐﻤﯽ ﺷﻌﺮ ھﺎﯾﻢ را ﺳﺮوده ام…
That looked at me took to me, shook to me, feeling me
که به ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮدن، دوﺳﺘﻢ داﺷﺘﻦ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮارم ﻣﯿﺪادن، درﮐﻢ ﻣﯿﮑﺮدن
Singing from heart ache from the pain
از رنج ﻗﻠﺒﻢ و از درد ﺧﻮﻧﺪم
Take up my message from the veins
پیامم رو از درون رگ ھﺎﯾﻢﯿﺑﺮون ﮐﺸﯿﺪم
Speaking my lesson from the brain
آموخته ھﺎﯾﻢ را از درون ﻣﻐﺰم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ
Seeing the beauty through the…
و زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ در…(در ادامه خواننده میگه درد و این یعنی زیبایی و در درد میبینه)
Pain
درد!
You made me a, you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ
Pain
درد!
You break me down, you build me up, believer, believer
تو من رو در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﯽ و تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ
(موضوع کلی آھﻨﮓ در خصوص درد و رنجی هست که انسان و قوی تر میکنه و ایمانش رو بالاتر میبره )
Pain
درد
I let the bullets fly, let them rain
اجازه ﻣﯿﺪه ﮔﻠﻮﻟﻪ ھﺎ ﭘﺮواز ﮐﻨﻦ و (ﻣﺜﻞ ﺑﺎران) ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﺎرﻧﺪ
(یعنی میگذاره تا درد ها به سمتش بیان و اونو قوی تر کنن و اون بیشتر ایمان داشته باشه)
My life, my love, my drive, it came from… Pain
زندگی و ﻋﺸﻖ و اﻧﮕﯿﺰه ام از درد ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
(drive به معنای قدرتی هست که ماشین و به حرکت در میاره و اینجا در مورد فرد به کار برده شده و معنی نیرو رو میده)
You made me a, you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ
Third things third
در درﺟﻪ ﺳﻮم:
Send a prayer to the ones up above
برای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اون ﺑﺎﻻ هست دعا فرستادم و شکرش کردم
All the hate that you’ve heard has turned your spirit to a dove
تمام ﺣﺮف ھﺎی ﺗﻨﻔﺮ آﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ای روح ﺗﻮ را ﺑﻪ آراﻣﺶ رﺳﺎﻧﺪه ﺳﺖ
Your spirit up above
روح ﺗﻮ ﺑﻪ اوج رﻓﺘﻪ ﺳﺖ
I was choking in the crowd
تو این ﺷﻠﻮﻏﯽ ھﺎ داﺷﺘﻢ ﺧﻔﻪ ﻣﯿﺸﺪم
Living my brain up in the cloud
ذهنم ﮐﻪ ﺗﻮی اﺑﺮ ھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد
Falling like ashes to the ground
مثل ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ و ﺑﻪ زمین ﻧﺸﺴﺖ
(Brain in cloud یا head in cloud ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮ اوج ﺑﻮدن ھﺴﺖ به معنایﺧﺎرج از دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ داره ھﺴﺖ)
Hoping my feelings, they would drown
امیدوار ﺑﻮدم ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪ
But they never did, ever lived, ebbing and flowing
اما اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺪ، اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪن و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن و روان ﺷﺪﻧﺪ
Inhibited, limited
مهار ﻣﺤﺪود ﺷﺪﻧﺪ
Till it broke open and it rained down
تا اینکه شکسته شدن و مثل باران باریدن
It rained down, like…
و ﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ ﻣﺜﻞ…
Pain
درد
You made me a, you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ
Pain
درد
You break me down, you build me up, believer, believer
تو من رو در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﯽ و تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ
Pain
درد
I let the bullets fly, let them rain
اجازه ﻣﯿﺪه ﮔﻠﻮﻟﻪ ھﺎ ﭘﺮواز ﮐﻨﻦ (ﺷﮑﻠﯿﮏ ﺷﻮﻧﺪ)، و (ﻣﺜﻞ ﺑﺎران) ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﺎرﻧﺪ
My life, my love, my drive, it came from… Pain
زندگی و ﻋﺸﻖ و اﻧﮕﯿﺰه ام از درد ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
You made me a, you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ
Last things last
در دردﺟﻪ اﺧﺮ
By the grace of the fire and the flames
به لطف آﺗﺶ و ﺷﻌﻠﻪ ھﺎ
You’re the face of the future, the blood in my veins
تو چهرهای از آﯾﻨﺪه ای، ﺧﻮن درون رگ ھﺎی ﻣﻨﯽ
The blood in my veins
خون درون رگ ھﺎی ﻣﻨﯽ
But they never did, ever lived, ebbing and flowing
اما اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺪ، اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪن و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن و روان ﺷﺪﻧﺪ
Inhibited, limited
مهار و ﻣﺤﺪود ﺷﺪﻧﺪ
Till it broke open and it rained down
تا اینکه شکسته سدن و مثل باران باریدند
It rained down, like…
و ﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ ﻣﺜﻞ…
Pain
درد
You made me a, you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ
Pain
درد
You break me down, you build me up, believer, believer
تو من رو در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﯽ و تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ
Pain
درد
I let the bullets fly, let them rain
اجازه ﻣﯿﺪه ﮔﻠﻮﻟﻪ ھﺎ ﭘﺮواز ﮐﻨﻦ و (ﻣﺜﻞ ﺑﺎران) ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﺎرﻧﺪ
My life, my love, my drive, it came from… Pain
زندگی و ﻋﺸﻖ و اﻧﮕﯿﺰه ام از درد ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
You made me a, you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

متن و ترجمه آهنگ Believer از imagine dragons

کد پخش آنلاین این آهنگ برای وبلاگ و سایت شما

چه امتیازی می دهید؟

5 / 3.86
[ 22 رای ]
اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها
مطالب مشابه
پاسخ دهید

1 دیدگاه

دیدگاه های این نوشته

 1. sina گفت:

  تو متن شعر کلمه مومن زیاد جالب نیست
  believer یه جورایی میشه آدمی که اعتماد/ایمان داره یا مطمئنه. البته اینم چهره زیاد جالبی تو شعر نمیگیره
  بهتر بود حداقل به جای مومن از با ایمان استفاده میکردین چون معنیش به Believer نزدیک تره
  از طرفی میتونستین به جای معنی کلمه به کلمه مفهموش رو مینوشتین یا خودتون یکم متنش رو تو دوبله تغییر میدادین طوری که تو مفهومش تغییری ایجاد نشه و ریتم جالب تری تو فارسی بگیره مثلا:
  You made me a, you made me a believer, believer
  تو باعث شدی من ایمان بیارم؛ تو از منو یه فرد با ایمان ساختی

  درسته که مومن هم میتونه معنی و مفهوم Believer رو برسونه اما مشکل اصلی اینجاست که تو فارسی از کلمه “مومن” برای فردی که به خدا باور داره گفته میشه و کلمه دقیقی برای Believer وجود نداره.