×

آهنگ تو خیلی خوبیو من رو توئه چشام از زانیار خسروی

دسته بندی : تک آهنگ
تاریخ انتشار : 28 اسفند 1402
آهنگ تو خیلی خوبیو من رو توئه چشام از زانیار خسروی

دانلود آهنگ زانیار خسروی تو خیلی خوبیو من رو توئه چشام

دانلود آهنگ زانیار خسروی به نام تو خیلی خوبیو من رو توئه چشام با لینک مستقیم

Download New Music Xaniar Khosravi - To Kheili Khoobio man ro toe chesham


برای دانلود آهنگ جدید زانیار خسروی به نام تو خیلی خوبیو من رو توئه چشام و مشاهده متن آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید ...

متن آهنگ تو خیلی خوبیو من رو توئه چشام زانیار خسروی

ﻧﮕﺎﺗﻮ ﻧﺪزد ازم ﭼﻮن ﻣﻦ رو ﺗﻮِ ﭼﺸﺎم ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﮕﻢ دوﺳﺖ دارم وﻟﻰ اﮔﻪ ﺑﺨﻮام
ﭘﺲ اﮔﻪ ﻧﺎز ﻛﻨﻰ ﺗﻮ ﻣﻨﻢ ﺧﻮب ﺑﻠﺪم وﻟﻰ ازت ﺧﻮﺷﻢ اوﻣﺪه ﻛﻪ در ﺻﺪدم
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻢ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﻧﻢ ازت ﭼﺸﻢ ﺑﺮدارم ﭘﺲ ﺑﻴﺎ ﺟﻠﻮ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺣﺲ ﻧﺪارم
ﺷﺎﻳﺪ زﻳﺎدی ﻣﻐﺮورم وﻟﻰ ﻫﻤﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺎ اﮔﻪ ﻧﻤﻰ ﺧﻮای ﺑﺪﻳﻢ از دﺳﺖ
ﻣﻰ دوﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧﻮام ر ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ وﻟﻰ اﮔﻪ واﻛﻨﻰ اون اﺧﻤﺎﺗﻮ ﭼﺮا زول زدی ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﺗﻮ
ﻣﻨﻮ ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺑﺎﺗﻮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﻧﻢ ازت ﭼﺸﻢ ﺑﺮدارم ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮات ﻋﺠﻴﺐ ﺑﺎﺷﻪ رﻓﺘﺎرم
ﭘﺲ اﮔﻪ ﻧﺎز ﻧﻜﻨﻰ ﻣﻰ ﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮ ﻣﻠﻜﻪ و ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻢ
ﻧﻪ اﻳﻨﻘﺪری ﺧﻮﺷﻢ ﻣﻴﺎد از اﺳﺘﻴﻠﺖ ﺣﺲ ﻣﻴﺸﻪ اﺳﭙﻴﺪش ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒﻢ
ﻣﻦ ﻳﻪ ﻧﻤﻪ ﻋﻤﺪاً دارم ﺧﺮاﺑﺖ ﻣﻴﺸﻢ میﺧﻮام ﺑﻴﻨﻢ اﺻﻠﺎ درﺑﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﺒﺖ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻬﺖ ﻋﻠﺎﻗﻪ دارم وﻟﻰ ﻋﻠﺎﻗﻪ ﺑﺎزم ﻋﻠﺎﻗﻪ ﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻨﻄﻖ
ﭘﺲ ﻧﮕﻮﺑﺲ ﻧﺒﻮد از ﻫﻤﻮن اول راﺑﻄﻪ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻬﺖ آﺧﻪ دﺳﺘﻤﻮ ﺑﻬﺖ دادم و ﺑﻪ ﺟﺎش ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻗﻠﺒﺖ
ﻛﺎرﻳﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﭼﻰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدن ﻗﺒﻠﺖ ﺑﺎ ﻛﻰ ﺑﻮدی ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﻟﺎﻟﺎت ﺑﻮد
وﻟﻰ ﺣﻴﻒ ﻛﻪ روزای ﻗﺸﻨﮓ ﮔﺬﺷﺘﻦ زود ﻧﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎزارِ ﺑﻮرس اوراق ﻋﺸﻖ ﻧﻴﺴﺖ
ﺣﺮﻳﻔﺖ ﻣﻨﻢ ﻛﻪ دادﻧﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺑﻤﻮن وﻟﻰ ﺑﺪون ﻧﻴﺴﺘﻦ ﺧﺮﻳﺪار ﻋﺸﻮت
وﻟﻰ ﺷﺎخ ﺑﺸﻰ ﻧﻤﻰ ﺧﻮام ﺧﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻰ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ
ﻣﻰ دوﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧﻮام ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ وﻟﻰ اﮔﻪ واﻛﻨﻰ اون اﺧﻤﺎﺗﻮ
ﭼﺮا زول زدی ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﺣﺮف ﻣﻰ زﻧﻢ ﺑﺎﺗﻮ
ﻧﻤﻰ ﺗﻮﻧﻢ ازت ﭼﺸﻢ ﺑﺮدارم ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮات ﻋﺠﻴﺐ ﺑﺎﺷﻪ رﻓﺘﺎرم
ﭘﺲ اﮔﻪ ﻧﺎز ﻧﻜﻨﻰ ﻣﻰ ﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮ ﻣﻠﻜﻪ و ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻢ
ﺗﻮ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮﺑﻰ و ﻣﻦ رو ﺗﻮِ ﭼﺸﺎم ﻧﻤﻰ دوﻧﻢ ﺑﻴﺎم ﺟﻠﻮ ﻳﺎ ﺑﺸﻴﻨﻢ ﺳﺮ ﺟﺎم
ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﭘﻴﺪا ﺷﻪ ﻛﻠﻰ ﺑﺎزم وﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﻤﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﺳﺨﺘﻪ واﺳﻢ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻢ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﻧﻢ ازت ﭼﺸﻢ ﺑﺮدارم ﭘﺲ ﺑﻴﺎ ﺟﻠﻮ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺣﺲ ﻧﺪارم
ﺷﺎﻳﺪ زﻳﺎدی ﻣﻐﺮورم وﻟﻰ ﻫﻤﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺎ اﮔﻪ ﻧﻤﺧﻮای ﺑﺪﻳﻢ از دﺳﺖ
ﻣﻰ دوﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧﻮام ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ وﻟﻰ اﮔﻪ واﻛﻨﻰ اون اﺧﻤﺎﺗﻮ
ﭼﺮا زول زدی ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺑﺎﺗﻮ
ﻧﻤﻰ ﺗﻮﻧﻢ ازت ﭼﺸﻢ ﺑﺮ دارم ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮات ﻋﺠﻴﺐ ﺑﺎﺷﻪ رﻓﺘﺎرم
ﭘﺲ اﮔﻪ ﻧﺎز ﻧﻜﻨﻰ ﻣﻰ ﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮ ﻣﻠﻜﻪ و ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻢ

دانلود آهنگ تو خیلی خوبیو من رو توئه چشام از زانیار خسروی

کد پخش آنلاین این آهنگ برای وبلاگ و سایت شما

چه امتیازی می دهید؟

5 / 5.00
[ 1 رای ]
اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها
مطالب مشابه